Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/nkl.dk/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1370

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/nkl.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/nkl.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/nkl.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Vedtægter – Nordjysk Kanon Laug

Vedtægter

Vedtægter

§1. Navn og hjemsted:

Lauget benytter navnet Nordjysk Kanon Laug (NKL) med hjemsted i Aalborg.

Laugets vedtægter er tilgængelige på Internettet på http://www.nkl.dk

§2. Formål:

Laugets formål er at oparbejde og styrke interessen for gammel danske kanontraditioner og dermed bevare den danske kanonkultur, samt salutering ved særlige lejligheder. Herunder hører også ceremoni med sabel samt champagnesabling ved festlige lejligheder.

§3. Optagelse af laugsbroder:

Indehaver af en kanon, der skal være godkendt af Laugsstyrelsen.

Kanonen skal være indgraveret med teksten “NKL” samt et romertal for årstal for optagelsen samt et unikt kanonnr.

Af hensyn til sikkerheden og omgang med våben / ammunition, stilles der krav om en ren straffeattest for den nyoptagne.

Nye laugsbrødre skal forelægges Laugsstyrelsen og vedtages ved næste samling af mindst 2/3 af de fremmødte. Lauget vil til hver en tid kun bestå af 25 laugsbrødre.

§4. Kontingent:

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære laugsforsamling. Beløbet opkræves hele årsvis forud for laugsforsamlingen. En betingelse for stemmeret er, at kontingentet er betalt rettidigt. Beløbet er p.t. fastsat til 450,- kr. pr. år.

§5. Udmeldelse – eksklusion:

Hvis en laugsbroder ikke har betalt kontingent rettidigt kan Laugsstyrelsen betragte medlemmet som udmeldt.

Brødre der forser sig mod vedtægterne eller andre laugsforeskrifter, udviser uværdig optræden ved salutering eller sammenkomster, eller undlader at efterkomme laugsstyrelsens henstillinger og i øvrigt direkte eller indirekte skader Lauget ved personlig optræden eller ved handling kan han af Laugsstyrelsen midlertidigt udelukkes fra deltagelse i laugets aktiviteter. I grove tilfælde kan den pågældende idømmes bøder, som skal betales prompte eller ekskluderes.

Ved udmeldelse og/eller eksklusion tilbyder laugsstyrelsen at tilbagekøbe kanonen til en fast pris pålydende 2.000 DKK.

§6. Ordinær laugsforsamling:

Laugsforsamlingen er laugets højeste myndighed.

Den ordinære laugsforsamling, der afholdes hvert år i vinterhalvåret perioden oktober-marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til brødrene. Såfremt dagsordenen omfatter andre punkter end de faste jf. punkt 7, skal dette fremgå af indkaldelsen, som fremsendes via post eller Email.

Forslag, der ønskes forelagt laugsforsamlingen til vedtagelse, skal være Laugsstyrelsen i hænde senest 7 dage før laugsforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Alle brødre, der har betalt kontingent for det følgende år, har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære laugsforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, samt oplæsning af protokol.
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  6. Indkommende forslag
  7. Eventuelt

§8. Ekstraordinær laugsforsamling:

Ekstraordinær laugsforsamling kan til enhver tid indkaldes af Laugsstyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 stemmeberettigede brødre skriftligt indgiver begæring herom til Laugsstyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal laugsforsamlingen afholdes senest en måned efter af begæringen herom er fremsat overfor Laugsstyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær laugsforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til brødrene via post eller Email.

§9. Laugsforsamlingens ledelse m.v.:

Laugsforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af Laugsstyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Laugsforsamlingens beslutninger træffes med mindre andet er særligt angivet i nærværende vedtægter ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der begæring fra 3 stemmeberettigede brødre. Afstemningen og valg foregår skriftligt. Lovligt indvarslet laugsforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

§10. Laugsstyrelsen:

Laugets daglige ledelse forestås af en laugsstyrelse, der repræsenterer Lauget i alle forhold. Dens på lovlig måde foretagende beslutninger må i henhold hertil forpligte Lauget.

Laugsstyrelsen består af 5 brødre.

Oldermand, Skatmester, Viseoldermand, Krudtmester og Pudsekarl, som vælges af laugsforsamlingen for et år ad gangen.

Laugsstyrelsen konstituerer sig selv. Ved indtræden ledighed i valgperioden supplerer Laugsstyrelsen sig selv.

Laugsstyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte opgaver. I sådanne udvalg skal der altid være en laugsstyrelsesbroder, der skal fungere som udvalgets formand. Laugsstyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer her iblandt Oldermanden eller Viseoldermanden er til stede. I Oldermandens forfald indtræder Viseoldermanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er Oldermandens (Viseoldermandens) stemme afgørende.

Over Laugsstyrelsen forhandlinger føres en protokol.

§11. Tegning:

Lauget tegnes af Oldermanden.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Lauget af samtlige laugsstyrelsesbrødre i Lauget, 2 advokater og laugets revisor.

§12. Regnskab:

Laugets regnskabsår løber fra 1/4 til 31/3.

Regnskabet forsynes med revisorpåtegninger og forelægges for den ordinære laugsforsamling til godkendelse.

§13. Revision:

Revisionen består af 1 på den ordinære laugsforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen.

Skulle revisoren få varigt forfald kan Laugsstyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer til næste ordinære laugsforsamling.

§14. Udlevering af ammunition

En Laugsbroder kan til enhver tid få udleveret den fornødne ammunition for at kunne leve op til Laugets formålsparagraf.

Ammunitionen udleveres mod betaling til Krudtmesteren til dækning af omkostninger for Lauget.

Krudtmesteren fører et nøje regnskab med den udleverede ammunition.

§15. Salutering:

Forud for en salutering skal der indhentes tilladelse fra nærmeste lokale politimyndighed med opgivelses af Laugets navn, Laugsbroderens navn, dato, tidsrum, sted, antal saluteringer samt telefonnr., hvor den ansvarlige laugsbrødre kan træffes i perioden.

Der stilles i visse politikredse krav om indhentning af skriftlig tilladelse m.m.

Det er op til den enkelte Laugsbrødre at sikre dette overholdes. Ved misligholdelse af denne paragraf henvises der til paragraf 5. Udmeldelse – eksklusion.

§16. Æresmedlem:

En person, der igennem længere tid på ganske usædvanlig måde har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Nordjysk Kanon Laug.
Udnævnelse af Æresmedlem kan alene ske ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Beslutningen om udnævnelsen af Æresmedlem træffes ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Udnævnelsen forudsætter laugsstyrelsen enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenpunkt.
Forslaget kan ikke gøres til genstand for debat på laugsforsamlingen.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent.
Æresmedlemmer kan fratages deres Æresmedlemskab af en enig laugsstyrelse.

§17. Vedtægtsændringer:

Forslag til forandring af vedtægterne kan vedtages såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget på Laugsforsamlingen.

§18. Laugets opløsning:

Bestemmelse om laugets opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær Laugsforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af laugets stemmeberettigede brødre er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivende stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en laugsforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, for der ikke mindst er halvdelen af laugets stemmeberettigede brødre til stede, indkaldes en ny laugsforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede brødre, der er til stede.

Ved Laugets opløsning beholder den enkelte broder sin kanon.

Ved eventuel opløsning fordeles laugets eventuelle aktiver eksklusiv kanoner ved beslutning på samme ekstraordinære laugsforsamling.